- Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng  angiathinh.com.vn . Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì bạn không nên sử dụng angiathinh.com.vn

angiathinh.com.vn có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website angiathinh.com.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).

- Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng angiathinh.com.vn, hoặc gửi văn bản phản đối đến angiathinh.com.vn trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

- Trong trường hợp angiathinh.com.vn không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

- Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.